Crumlin NP11 4QD - 597458 (Cym)

Closed 13 Apr 2021

Opened 2 Mar 2021

Overview

Rydym yn bwriadu symud y gangen Swyddfa'r Post uchod i leoliad newydd - Y Stryd Fawr, Crymlyn, Casnewydd, NP11 4PT, sef hen Neuadd y Pensiynwyr, lle bydd yn dal i gael ei rhedeg fel un o’n canghennau lleol ffasiwn newydd.

Pam ydym yn symud?

Fel y gwyddoch, mae ein Postfeistri yn rhedeg canghennau Swyddfa'r Post ochr yn ochr â’u siopau preifat, ac mae’n bwysig iddynt wneud y defnydd gorau o’u hadnoddau i wneud yn si┼Ár fod eu busnes a’r gwasanaeth Swyddfa'r Post yn llwyddo.

Yn yr achos hwn, mae’r Postfeistr wedi gweld cyfle i symud y gangen hon i adeilad yn yr ardal siopa sy’n llawer oleuach a modern, gyda gwell mynediad, lle gall ddal i gynnig gwasanaethau Swyddfa'r Post i gwsmeriaid yng Nghrymlyn. Bydd yr adeilad newydd, sydd nawr yn wag, yn cael ei adnewyddu’n llwyr er mwyn cynnwys Siop y Pentref, ynghyd â Chaffi a Swyddfa Bost Crymlyn.

Ein blaenoriaeth yw  diogelu gwasanaethau Swyddfa'r Post i’r gymuned leol yn yr hirdymor. Mae ein Postfeistr yn credu’n gryf y bydd y symud yn helpu i ddiogelu mynediad i wasanaethau Swyddfa'r Post yn lleol, yn ogystal âchefnogi hyfywedd eu busnes.  A bydd yn dal i ddarparu’r un cynhyrchion, gwasanaethau ac oriau agor yn y Swyddfa Bost.

Eich cangen Swyddfa'r Post newydd

Byddai cwsmeriaid yn cael gwasanaethau Swyddfa'r Post mewn dau fan gwasanaeth modern â chynllun agored a sgrin isel sydd yn rhan o gownter y siop. Trwy gydweithio â’r postfeistr, byddem yn addasu patrwm presennol y siop, ynghyd â’r celfi gosod a’r ffitiadau er mwyn gwneud lle i dil Swyddfa’r Post pe bai angen. Bydd y gangen yn dal i gynnig yr un dewis eang o gynhyrchion a gwasanaethau Swyddfa'r Post, fel y gall cwsmeriaid ddefnyddio eu Swyddfa Bost pan mae’n gyfleus. Mae canran uchel o gwsmeriaid yn fodlon â changhennau lleol ar eu newydd wedd, ac mae llawer o gwsmeriaid yn ymweld â changhennau lleol y tu allan i’r oriau agor traddodiadol..

Why we are consulting

Rydym yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus lleol a hoffem gael eich barn am y cynllun. Rydym yn croesawu adborth a sylwadau a all gyfrannu at ein cynlluniau.

What happens next

Diolch am ystyried ein cynnig. Byddwn yn ystyried unrhyw wybodaeth ac adborth a dderbyniwn wrth i ni gwblhau ein cynlluniau ar gyfer y gangen newydd.