Useful Information/ Gwybodaeth Ddefnyddiol

Whenever we propose to make a change to a Post Office branch, we’ll do our best to keep you in the loop – and you’ll have the opportunity to share your views. To support our commitment to you, we’ve agreed the Principles of Community Engagement on changes to the Post Office network. 

These Principles were created in agreement with the independent statutory consumer watchdogs, Citizens Advice and Consumer Scotland and the General Consumer Council for Northern Ireland and addresses how we communicate with you and your local representatives.  

For previous decisions see closed consultations or click here. For information about consultations before 1 April 2016, please contact us.  You'll find other information and answers to Frequently Asked Questions here.

Pryd bynnag y byddwn yn bwriadu gwneud newid i gangen Swyddfa'r Post, byddwn yn gwneud ein gorau i’ch hysbysu am  yr hyn sy’n digwydd – a chewch gyfle i rannu eich barn. Er mwyn cynnal ein hymrwymiad i chi, rydym wedi cytuno ar yr Egwyddorion Ymgysylltu â’r Gymuned ynghylch newidiadau  i rwydwaith Swyddfa'r Post. 

Cafodd yr Egwyddorion hyn eu creu trwy gytundeb â’r cyrff gwarchod statudol annibynnol, sef Cyngor ar Bopeth a Chyngor ar Bopeth yr Alban, a Chyngor y Defnyddwyr yng Ngogledd Iwerddon.  Maent yn ymwneud â sut rydym yn cyfathrebu â chi a’ch cynrychiolwyr lleol.   

Ar gyfer penderfyniadau blaenorol, gweler ymgynghoriadau wedi dod i ben neu cliciwch yma.  I gael gwybodaeth am ymgynghoriadau cyn 1 Ebrill 2016, cysylltwch â ni.  Cewch hyd i wybodaeth arall ac atebion i Gwestiynau Cyffredin yma.