Useful Information/ Gwybodaeth Ddefnyddiol

Whenever we propose to make a change to a Post Office branch, we’ll do our best to keep you in the loop – and you’ll have the opportunity to share your views. To support our commitment to you, we’ve agreed a Code of Practice on public consultation and communication with respect to changes to our network. 

The Code was created in agreement with the independent statutory watchdog, Consumer Futures, whose functions transferred from April 2014 in Great Britain to Citizens Advice and Citizens Advice Scotland, and in Northern Ireland, the Consumer Council and addresses how we communicate with you and your local representatives.  

For previous decisions see closed consultations or click here. For information about consultations before 1 April 2016, please contact us.  You'll find other information and answers to Frequently Asked Questions here.

Pryd bynnag y byddwn yn bwriadu gwneud newid i gangen Swyddfa'r Post, byddwn yn gwneud ein gorau i’ch cadw yn y darlun – a chewch gyfle i rannu eich barn. Er mwyn cynnal ein hymrwymiad i chi, rydym wedi cytuno ar Cod Ymarfer ynghylch ymgynghoriad cyhoeddus a chyfathrebu mewn perthynas â newidiadau i’n rhwydwaith. 

Cafodd y Cod ei greu trwy gytundeb â’r corff gwarchod statudol annibynnol, Dyfodol Defnyddwyr, y cafodd ei swyddogaethau eu trosglwyddo o Ebrill 2014 ym Mhrydain i Gyngor ar Bopeth a Chyngor ar Bopeth yr Alban, ac yng Ngogledd Iwerddon, i Gyngor y Defnyddwyr.  Mae’n ymwneud â sut rydym yn cyfathrebu â chi a’ch cynrychiolwyr lleol.   

Ar gyfer penderfyniadau blaenorol, gweler ymgynghoriadau wedi dod i ben neu cliciwch yma.  I gael gwybodaeth am ymgynghoriadau cyn 1 Ebrill 2016, cysylltwch â ni.  Cewch hyd i wybodaeth arall ac atebion i Gwestiynau Cyffredin yma.